Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden DTE-Europe B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72816945 te ’t Zand, kantoor houdende te Nibbixwoud aan het Overspoor 55G 1688JH.

Artikel 1: Begripsbepaling

1. Onder DTE-Europe wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: In en verkoop organisatie DTE-Europe B.V.
2. Relatie/koper: de wederpartij die met DTE-Europe een Overeenkomst aangaat dan wel ter zake onderhandelt evenals de wederpartij die bij DTE-Europe een offerte opvraagt en door DTE-Europe een offerte wordt toegezonden.
3. Overeenkomst: de bindende koop- en lever Overeenkomst(en) tussen DTE-Europe en Relatie, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de Overeenkomst wordt geplaatst.
4. Producten: alle door DTE-Europe aan Relatie aangeboden dan wel ter beschikking gestelde goederen.
5. Andere in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen hebben de betekenis als aangegeven in de Overeenkomst.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van DTE-Europe, evenals op alle door DTE-Europe te sluiten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Relatie.
2. Het tot stand komen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de Relatie zijn aanvaard.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk en door beide partijen ondertekend overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en Overeenkomst waarop deze van toepassing zijn.
4. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden en/of van de Overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of van de Overeenkomst onverlet, waarbij de strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.
5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden zijn expliciet uitgesloten van de Overeenkomst, tenzij deze gedeeltelijk of in zijn geheel uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door DTE-Europe.
6. Relatie met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd. Leidend zijn altijd de meest recente Algemene voorwaarden behorende bij latere Overeenkomst tussen Relatie en DTE-Europe.

Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom

1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de Relatie wordt aanvaard, heeft DTE-Europe het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes van DTE-Europe kunnen slechts zonder afwijkingen door de Relatie worden aanvaard.
3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door DTE-Europe naderhand schriftelijk zijn bevestigd.
4. Alle aanbiedingen en offertes zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde wederpartij en dienen als vertrouwelijk te worden bestempeld. Gebruik door derden, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking is niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DTE-Europe toegestaan.
5. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij DTE-Europe.

Artikel 4: Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Relatie via e-mail of schriftelijk, dan wel via de webshop, een bestelling doet. Telefonisch kan geaccepteerd worden als de bestelling van Relatie op een later moment alsnog schriftelijk wordt bevestigd. Een bestelling is pas definitief als binnen 24 uur geen wijziging in de bestelling heeft plaatsgevonden, tenzij DTE-Europe binnen 2 werkdagen na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan Relatie laat weten de bestelling niet te accepteren. Het voorafgaande geldt ook voor door DTE-Europe aangewezen leveranciers, bij wie Relatie rechtstreeks bestelt, en door DTE-Europe aangewezen installateurs bij wie Relatie rechtstreeks een installatieverzoek indient.
2. DTE-Europe is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomst op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van DTE-Europe dan wel derden waaronder andere Relaties.
3. De Relatie kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Relatie verstrekte gegevens ter zake onder meer het verbruik en de aantallen niet juist of onvolledig zijn. DTE-Europe behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan DTE-Europe nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Relatie, onverminderd het recht en de mogelijkheid van DTE-Europe om ten opzichte van de Relatie wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Relatie dan verplicht is.

Artikel 5: Prijzen

1. Alle door DTE-Europe opgegeven prijzen in Euro’s (€) uitgedrukt gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen, verhogingen en lasten, hierna tezamen te noemen: Belastingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld. Alle Belastingen welke worden geheven op de door de Relatie te betalen bedragen op basis van de Overeenkomst zijn voor rekening van Relatie.
2. DTE-Europe is gerechtigd extra kosten, welke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen, aan de Relatie apart door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het voorkomende geval zal de Relatie daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
3. DTE-Europe is gerechtigd de overeengekomen prijzen tussentijds te verhogen onder meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van transport of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, verzekeringskosten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken ten gevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd.

Artikel 6: Betaling

1. Alle betalingen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij DTE-Europe contante betaling bij levering heeft toegekend. DTE-Europe is gerechtigd contante betaling te verlangen indien Relatie in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van DTE-Europe op Relatie. Bij bestellingen met een vertegenwoordigende waarde hoger dan €50.000,- kan een bank garantie geëist worden, na overleg van deze garantie zal overgegaan worden tot het bepaalde in artikel 7.1
2. DTE-Europe is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
3. Indien de Relatie niet tijdig of niet volledig heeft betaald of als automatische incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk was, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van DTE-Europe op Relatie waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is Relatie dan aan DTE-Europe een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde handelsrente tarief, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.
4. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Relatie. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.
5. Iedere betaling door Relatie strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Relatie in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.
6. Relatie is niet gerechtigd tot enige aftrek, korting, verrekening en/of opschorting ten aanzien van bedragen, welke DTE-Europe krachtens een tussen hen bestaande Overeenkomst in rekening brengt.
7. DTE-Europe is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat Relatie op verzoek van DTE-Europe zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is DTE-Europe gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan Relatie zekerheid te verlangen.

Artikel 7: Levering en Eigendomsvoorbehoud

1. Levering van de producten geschied vanuit het magazijn van DTE-Europe locatie te Nibbixwoud, Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Als producten klaar staan voor in ontvangst name zal DTE-Europe de Relatie hiervan op de hoogte stellen. Producten dienen binnen 5 werkdagen te worden afgehaald.
2. Mits uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan DTE-Europe de Producten afleveren op het Installatieadres van de Relatie. De Relatie is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de Overeenkomst door DTE-Europe te leveren Producten. De Relatie zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Producten weigert in ontvangst te nemen. In dat geval is de Relatie in ieder geval de daaraan verbonden kosten, zoals onder meer maar niet beperkt tot opslagkosten, vervoerskosten, verzekeringskosten, wachttijd, handling en dergelijke, aan DTE-Europe verschuldigd.
3. Afname wordt in ieder geval geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als de dag van aflevering. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door DTE-Europe bepaald, zonder dat DTE-Europe hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
4. DTE-Europe is niet gehouden de Producten in één keer af te leveren. DTE-Europe is gerechtigd en bevoegd om de Overeenkomst in deelleveringen na te komen.
5. DTE-Europe blijft eigenaar van alle door haar geleverde Producten zolang de Relatie niet volledig heeft voldaan aan al datgene waar hij uit hoofde van de Overeenkomst toe is gehouden, in het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.
6. De eigendom van alle door DTE-Europe aan Relatie geleverde producten blijft bij DTE-Europe zolang Relatie de vorderingen van DTE-Europe ter zake van een koop Overeenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang Relatie de verrichte of nog te verrichten betalingen uit enige andere Overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang Relatie de vorderingen van DTE-Europe wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. DTE-Europe is in dit geval gerechtigd alle geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van Relatie, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en/of het magazijn van Relatie te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van Relatie. In dat geval is de Relatie gehouden om de schade die DTE-Europe dientengevolge lijdt in zijn geheel te vergoeden.
7. Het is Relatie toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Relatie is niet gerechtigd op de door DTE-Europe geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
8. In aanvulling op het in artikel 7.5 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt Relatie zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van DTE-Europe een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door DTE-Europe aan Relatie in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van DTE-Europe, uit welken hoofde dan ook.

Artikel 8: Levering, levertijd, risico’s en garantie

1. De bestellingen zullen door DTE-Europe, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken (af)leverschema. DTE-Europe heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Relatie zal voorts de aanwijzingen die door DTE-Europe worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de Relatie wordt afgeweken van de door DTE-Europe gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de Relatie.
2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen DTE-Europe en Relatie zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering kan DTE-Europe, met inachtneming van een redelijke termijn, beperkt in gebreke worden gesteld zonder toekenning van enige (schade)vergoeding.
3. Levering van de producten geschied vanuit het magazijn van DTE-Europe locatie te Nibbixwoud, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. In dat geval zal levering geschieden tegen vaste transportkosten conform incoterms 2010/2020 DAP. DTE-Europe is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van Relatie niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van Relatie.
4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt Relatie dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.

Artikel 9: Risico’s en garantie

1. DTE-Europe verklaart dat door haar geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de eisen die aan deze goederen mogen worden gesteld, met dien verstande dat slechts door de Relatie een beroep op enige garantie kan worden gedaan jegens fabrikant. DTE-Europe zal Relatie hiertoe op eerste verzoek ondersteunen.
2. DTE-Europe verleent geen eigen garantie op de geleverde producten, hiervoor verwijst DTE-Europe naar de garantievoorwaarden van de fabrikant. Deze kunnen op verzoek verstrekt worden.
3. Schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik en opslag evenals schade als gevolg van het niet naleven van verstrekte toepassingsvoorschriften zijn van iedere garantie uitgesloten.
4. Schade als gevolg van onoordeelkundig advies en uitvoering naar derden evenals schade als gevolg van niet behaalde door Relatie beoogde resultaten, alsmede door fabrikant aangegeven te verwachtte resultaten zijn van iedere garantie uitgesloten.

Artikel 10: Levering door derde-toeleverancier

1. DTE-Europe is bevoegd om gebruik te maken van door DTE-Europe aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal DTE-Europe de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
2. In geval van een derde-toeleverancier levert deze de via DTE-Europe te betalen producten rechtstreeks aan Relatie. In voorkomende gevallen kan Relatie rechtstreeks bij DTE-Europe de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen via een derde-toeleverancier blijft betaling aan DTE-Europe plaatsvinden.
3. DTE-Europe is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. DTE-Europe zal Relatie zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die Relatie mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.

Artikel 11: Reclames op door DTE-Europe geleverde producten / emballage

1. Relatie dient bij levering en in ontvangst neming van de door DTE-Europe geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
2. Reclames ter zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij DTE-Europe te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk per mail aan DTE-Europe gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door DTE-Europe slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat Relatie in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van DTE-Europe zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt Relatie geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.
3. Indien de Relatie op één zending meer dan drie manco’s heeft, zal DTE-Europe de manco’s alsnog kostenvrij naleveren. Uitzondering hierop zijn manco’s ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan DTE-Europe door leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook.
4. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste Relatie. Relatie heeft niet het recht om betaling van de geleverde producten op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.
5. Door DTE-Europe geleverde emballage wordt niet teruggenomen, tenzij anders overeengekomen.
6. Terugzending van geleverde producten kan door Relatie slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van DTE-Europe.
7. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbaar foutief product van DTE-Europe. Producten worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste product, mits het product wordt aangeboden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.

Artikel 12: Overmacht

1. DTE-Europe is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Indien DTE-Europe door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij DTE-Europe ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft DTE-Europe het recht de Overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.
3. Relatie is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 13: Ontbinding

1. Indien Relatie één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit een eerder overeengekomen Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is DTE-Europe gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Relatie, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan DTE-Europe toekomende rechten.
2. Indien Relatie op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, wordt de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door DTE-Europe nog niet is uitgeleverd. Bedragen die DTE-Europe voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
3. DTE-Europe is onder meer gerechtigd Overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de Relatie in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
a. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Relatie wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
b. het faillissement van de Relatie wordt aangevraagd;
c. de Relatie in staat van faillissement wordt verklaard;
d. aan de Relatie wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de Relatie wordt aangevraagd;
e. de Relatie overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
f. de onderneming van de Relatie wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
g. DTE-Europe in staat van faillissement wordt verklaard;
h. de Relatie handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van DTE-Europe dan wel van derden waaronder van andere Relaties in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
i. de Relatie niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
4. Ingeval van ontbinding van de Overeenkomst is DTE-Europe gerechtigd en bevoegd de door haar geleverde Producten terug te nemen, zonder dat de Relatie gerechtigd is tot enige schadeloosstelling. De Relatie geeft reeds nu voor alsdan toestemming aan en door haar ingeschakelde derden om die bedrijfsruimten, terreinen en/of gebouwen van de Relatie te betreden teneinde de Producten weer in bezit te nemen. De Relatie is verplicht de nodige maatregelen te treffen teneinde DTE-Europe in staat te stellen haar rechten te effectueren.
5. Indien DTE-Europe op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij DTE-Europe schriftelijk aan de Relatie te kennen heeft gegeven hierop aanspraak te willen maken.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en schade

1. DTE-Europe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Relatie geleden schade, tenzij deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van DTE-Europe. In dat geval is DTE-Europe slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van DTE-Europe wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 2. Indien de verzekeraar van DTE-Europe om enige reden niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot de kosten van het leveren van de geleverde goederen in de Overeenkomst. DTE-Europe is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade of andere gevolgschade van de Relatie daarbij inbegrepen.
3. DTE-Europe is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, zoals omschreven in artikel 11 van deze voorwaarden.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DTE-Europe.
5. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van DTE-Europe voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart Relatie DTE-Europe tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 15: Overige verplichtingen van Relatie

1. Relatie is verplicht producten geleverd door DTE-Europe onmiddellijk ter beschikking te stellen en DTE- Europe schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of als Relatie door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Artikel 16: Wijzigingen

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door DTE-Europe worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens Relatie dan nadat Relatie van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst tussen DTE-Europe en Relatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen DTE-Europe en haar Relatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van DTE-Europe of, zulks ter keuze van DTE-Europe, aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DTE-Europe.